Om utbildningen i BFI

Modellen för hur utbildningen i metoden sker har utvecklats från den modell som använts i Finland och i den statliga satsningen där. Utbildningen i metoden sker vid 10-12 tillfällen under två terminer och är både teoretisk och praktisk. Det finns en kursplan, som utvecklades när en kurs i Beardslees familjeintervention gavs på Örebro universitet med medel från Socialstyrelsen höstterminen 2008 till och med vårterminen 2009. En kursplan finns också för utbildning till lärare i metoden. Dessa kursplaner uppdateras med relevant litteratur och forskning.

De teoretiska avsnitten behandlar flera olika områden och anpassas i viss mån till den grupp som utbildas, till exempel behöver inte de som arbetar inom psykiatrin information om psykiatrins patienter medan personal från socialtjänsten ibland kan behöva det etcetera. De teoretiska avsnitten behandlar vidare idéer och teorier som interventionen bygger på, forskning om metoden och inom angränsande områden, kunskap om vad det innebär att som barn befinna sig i en riskgrupp, grundläggande kunskap om samtalsmetodik med barn, om utvecklingspsykologi i barns olika åldrar, om implementering av metoder i en organisation samt diskussion kring frågor om evidens.

Den praktiska delen innebär att de studerande ska genomföra två interventioner under handledning. För att få intyg på genomförd utbildning skall också den studerande skriva en processbeskrivning från en genomförd familjeintervention.

Ingen speciell examen eller utbildning krävs för att delta, men det krävs att den som deltar har erfarenhet av att arbeta med psykosocialt utsatta människor. Det är därför personer med många olika utbildningsbakgrunder som hittills deltagit i utbildningen.

Se fliken Utbildare för förteckning av utbildade lärare, som är medlemmar i föreningen och som verkar för kvalitet i användningen av interventionen samt utbildar enligt föreningens Kursplan.