Stadgar

Stadgar beslutade 2015-10-19. Ändring i 5 paragraf 220512

Stadgar för Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention

1§ Namn
Föreningens namn är Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention

2§ Säte
Föreningen är nationell med säte i Stockholm.

3§ Ändamål
Föreningens syfte är att verka för att Beardslees familjeinterventioner håller en god och jämn kvalité.

Föreningens ändamål är att i en gemensam förening samla landets utbildare i Beardslees familjeintervention och alla som är utbildade och examinerade i metoden.

Ändamålet med föreningen är också att hålla ett aktuellt medlemsregister över utbildade personer i landet. Ändamålet är dessutom att kalla alla utbildare i Beardslees familjeintervention och alla utbildade till nationella eller regionala möten. Kallelser till möten sker via e-mail.

Föreningen skall också verka för att hålla kontakt med övriga nordiska Beardslee-föreningar.

4§ Medlemskap
Alla som är utbildare i Beardslees familjeintervention och alla som är utbildade och examinerade i metoden Beardslees familjeintervention kan bli medlemmar i föreningen.

Föreningens medlemsavgift fastställs vid årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar.

5§ Föreningsstyrelse
Föreningen skall ha en styrelse bestående av minst sju och max åtta ledamöter. Majoriteten av ledamöterna skall vara utbildare i Beardslees familjeintervention, men två ledamöter som inte är utbildare kan väljas in i styrelsen. Dessa ska ha en betydande erfarenhet av att använda interventionen efter avslutad grundutbildning. Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre till fyra ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs på föreningens årsmöten för en period av två år. Om helt ny styrelse väljs skall mandatperioden för hälften vara ett år. Styrelseledamot kan omväljas. Ordförande väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra medlemmar är närvarande, om deltagarnas röster fördelar sig jämnt blir ordförandes röst utslagsgivande. Styrelsen är föreningens verkställande organ och styrelsen har en beslutande funktion mellan årsmötena.

6§ Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet skall hållas under våren.Årsmötets dagordning skall vara:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringsmän
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 5. Revisionsberättelse
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Val av styrelserepresentanter och i förekommande fall val av ordförande
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. I förväg anmälda frågor
 12. Mötet avslutas

7§ Firmatecknare
Firmatecknare är föreningens kassör.

8§ Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

9§ Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid ett årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens eventuella kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.