Föra barnen på tal

Syftet med metoden är att stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling. ”Föra barnen på tal” har sin grund i förståelsen av hur den psykiska ohälsan kan påverka föräldraskapet och barnen, samt kunskapen om hur viktigt det är att föräldern kan stödja barnets och tonåringens utveckling.

”Föra barnen på tal” är en manualbaserad metod, där behandlaren genom att använda sig av tillhörande loggbok som hjälp, tillsammans med föräldern/föräldrarna går igenom barnens situation på ett strukturerat sätt vid två tillfällen

Med hjälp av loggboken kartlägger man tillsammans med föräldrarna barnens livssituation utifrån olika åldersperioder. Syftet är att hjälpa föräldrarna att se barnens styrkor men också eventuella sårbarheter. Man samtalar om hur de kan stärka barnen och stödja barnens svaga strukturer.

I andra samtalet pratar man om hur förälderns psykiska ohälsa kan påverka barnen och hur föräldrarna kan öppna upp samtal om sin psykiska ohälsa. Som hjälp använder man handboken ”Hur hjälper jag mitt barn” som ingår i utbildningsmaterialet tillsammans med manualen och loggboken.  

Professor Tytti Solantaus har skrivit manualen för ”Föra barnen på tal”.

Charlotte Luptovics Larsson

Barnsamordnare, Psykiatri Södra Stockholm

 

Manualen och loggboken finns på Nka:s hemsidan: Start-Områden-Barn som anhöriga-Modeller och metoder-Föra barnen på tal:

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Metoder_f%c3%b6r_st%c3%b6d/F%c3%b6ra_barnen_p%c3%a5_tal_2010_manual-loggbok_Tytti-Solantaus.pdf