Länk till Rakel Edlunds avhandling Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430501/FULLTEXT01.pd